Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

 8:00-9:00

 

 

 Calvin, Kim

Matt

 

 Calvin, Kim

Matt

   

 9:00-10:00

 

 

 Calvin, Kim

Matt

 

 

 Calvin, Kim

Matt

   

 10:00-11:00

 

 Matt

 

 Calvin, Kim

Matt

 Matt

 

 Calvin, Kim

Matt

 Matt

 

  

 11:00-12:00

 

 Calvin, Kim

Matt

 Calvin

 

 Calvin, Kim

Matt

 Calvin

 

 Calvin, Kim

Matt

  

 12:00-1:00

 

 Calvin

 

 Calvin

 

 Calvin

 

 Calvin

 

 

 Matt

 

 

 1:00-2:00

 

 Calvin

 

 Calvin

 

 Calvin

 

 Calvin

 

 

Matt

 

 

 2:00-3:00

 

 

 Calvin, Kim

Matt

 Calvin

 

 Calvin, Kim

Matt

 

Matt 

 

 

 3:00-4:00

 

 

 Calvin, Kim

Matt

 Calvin, Kim

Matt, Anna

 Kim

 

 

 Matt

 

 

 4:00-5:00

 

 

 Calvin, Kim

Matt

 Calvin, Kim

Matt, Anna

 Kim, Matt

 

 

 Matt

 

 

 5:00-6:00

 

 

 Matt

 

 

 Kim, Matt

 

   

 6:00-7:00

 

 

 Matt

 

 

 Kim, Matt

 

 Kim

 

  

 7:00-8:00

 

 

 Matt

 

 

Matt

 

 Kim

 

  

 8:00-9:00

 

    

 Kim